Wij zijn ook bereikbaar via:

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden A&S Academy 2021 Versie 1 d.d. 01-03-2021

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement:
Overeenkomst op grond waarvan A&S academy. periodiek een Elektronisch Product (inclusief Content) aan Afnemer verschaft;

Afnemer:
Een natuurlijk persoon die met A&S academy. inzake het Elektronisch Product een Overeenkomst heeft gesloten;

Content:
Werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde Programmatuur), in welke vorm dan ook door A&S Academy via het Elektronisch Product op www.aensacademie.nl ter beschikking gesteld;

Elektronisch Product:
Een onderling samenhangende hoeveelheid Content in digitale of elektronische vorm, inclusief eventueel daarbij behorende Updates, welke door A&S Academy de theoriecursus wordt genoemd

Online-terbeschikkingstelling:
Het door A&S Academy. aan Afnemer bieden van toegang tot het Elektrische Product via de website www.aensacademy.nl

Overeenkomst:
een (schriftelijke) overeenkomst tussen A&S Academy. en Afnemer waarbij A&S Academy. zich verplicht aan Afnemer een Elektronisch Product te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;

Product:
een Elektronisch Product die door A&S Academy. aan Afnemer wordt geleverd;

Update:
Nieuwe of gewijzigde Content, welke A&S Academy. verschaft aan Afnemer met een Abonnement op een Elektronisch Product, indien daartoe wettelijke gronden zijn dan wel om het Product te optimaliseren.
Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per telefax of per e-mail.

1. Soorten Abonnementen

A&S Academy. heeft drie soorten Abonnementen ter beschikking gesteld op de website www.aensacademy.nl Afnemer kan een keuze maken uit één van de drie soorten Abonnementen. De kosten van de verschillende Abonnementen variëren.
Met behulp van deze Abonnementen kan de Afnemer Leren en Oefenen voor het theorie-examen van het rijbewijs B, A of AM.

Duur en tussentijdse opzegging

Een Abonnement wordt aangegaan voor de bepaalde duur, tenzij anders overeengekomen. Als ingangsdatum
geldt het moment van aanvang van de Online-terbeschikkingstelling. Abonnementen worden vooraf via Ideal
door Afnemer betaald voor de volledige abonnementsperiode.
Een abonnement kan niet tussentijds door de Afnemer worden opgezegd.

2. Elektronische producten

Gebruiksrecht Elektronisch Product

A&S Academy verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Elektronisch Product voor de duur van het Abonnement (artikel 3). Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het Afnemer niet toegestaan het Elektronisch Product of de daarin begrepen Content op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.

Het gebruiksrecht voor een Elektronisch Product omvat uitsluitend de navolgende handeling:

Het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Elektronisch Product via de website www.aensacademy.nl , ten
behoeve van het theorie-examen van het rijbewijs van de Afnemer.

Het gebruiksrecht van Afnemer voor het Elektronisch Product mag slechts worden uitgeoefend door de Afnemer zelf.

Indien en zodra het Elektronisch Product is gebruikt door meer of andere personen, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door A&S Academy. gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van A&S Academy. tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding.

Afnemer is verplicht het Elektronisch Product zorgvuldig te gebruiken met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of namens A&S Academy worden verstrekt.

Beveiligingsmaatregelen netwerk van Afnemer

Bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt door de Afnemer gebruik gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet. Afnemer is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. A&S Academy. is terzake nimmer aansprakelijk en Afnemer
vrijwaart A&S Academy volledig voor alle claims terzake.

3. Algemene bepalingen

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van A&S Academy. op de website www.aensacademy.nl en op elke Overeenkomst die A&S Academy. op vorenstaande website heeft afgesloten met haar Afnemer(s).
Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen Overeenkomst.

Bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke (elektronische) bestelling op de website www.aensacademy.nl Afnemer aanvaardt door bestelling deze algemene voorwaarden.

Op A&S Academy rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling van Afnemer zoals deze door A&S Academy. is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten
gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van Afnemer.

De Overeenkomst komt langs elektronische weg tot stand. Afnemer kan zijn gegevens inzien via het Elektronisch Product.

De bepalingen voor consumenten met betrekking tot koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek gelden niet op de Overeenkomst, aangezien het Abonnement op het Elektronische Product naar haar aard niet kan worden teruggezonden.

Prijzen en tarieven

Levering van Producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door A&S Academy gehanteerde prijzen en tarieven, zoals door A&S Academy. gecommuniceerd op de website www.aensacademy.nl

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door A&S Academy gehanteerde prijzen en tarieven op de website www.aensacademy.nl inclusief BTW.

A&S Academy behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden “ behoudens andersluidende afspraak vanaf het moment waarop deze door A&S Academy worden
ingevoerd.

Betaling

Betaling door Afnemer dient te geschieden via iDeal. De betaling vindt plaats op de beveiligde omgeving van de KNAB via de module Mollie.

Levering

Na totstandkoming en betaling van de Overeenkomst zal A&S Academy.. het Elektronische Product zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen.
Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze, de kosten en het correct functioneren van alle apparatuur en elektronische communicatienetwerken door middel waarvan Afnemer het Elektronische Product gebruikt.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die A&S Academy niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van A&S Academy, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van A&S Academy komt.

In geval van tijdelijke overmacht bij A&S Academy waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld Product niet te gebruiken is in verband met problemen met de website www.aensacademy.nl is A&S Academy. gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke
overmacht voortduurt.

In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop A&S Academy. geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van Producten onmogelijk maakt, is A&S Academy.. gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht bij A&S
Academy. kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van A&S Academy. vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

Klachten

Afnemer dient klachten over Producten binnen tien werkdagen na aanvang van de Onlineterbeschikkingstelling van de Producten schriftelijk via het contactformulier op de website www.aensacademy.nl en met duidelijke omschrijving van de klachten aan A&S Academy. mee te delen. Bij
gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens A&S Academy. ter zake van gebreken in geleverde Producten.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, terzake van door A&S Academy aan Afnemer geleverde Producten komen uitsluitend toe
aan A&S Academy of aan licentiegevers van A&S Academy Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn
geheel opeisbare boete van € 2.500,00 voor elke overtreding en elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de A&S Academy overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van A&S Academy als bedoeld in het vorenstaande artikel) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A&S Academy enige door A&S Academy aan Afnemer geleverde Product geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma. Het bepaalde in dit artikel vormt een
voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen A&S Academy en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in dit artikel.

Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in dit artikel bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan A&S Academy te melden. Indien A&S Academy naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van A&S Academy alle door A&S Academy gevraagde medewerking verlenen.

Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op een Product voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van A&S Academy.. of derden te (doen)
wijzigen of te (doen) verwijderen.

Persoonsgegevens

A&S Academy. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van A&S Academy afneemt of anderszins contact heeft met A&S Academy. A&S Academy gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het lidmaatschap, de
uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht A&S Academy rekening te houden met voorkeuren. Indien de Afnemer geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer de Afnemer haar toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken (overigens kan dat laatste ook door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), kan de Afnemer een brief sturen naar A&S Academy.

Aansprakelijkheid van A&S Academy en vrijwaring

Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door A&S Academy. geleverde Producten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. A&S Academy. auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten zullen voor
dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. A&S Academy.. aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. 
De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een Product geeft Afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens A&S Academy.

Voor Elektronische Producten is A&S Academy.. in geval van een gebrek in dat Product slechts gehouden, zulks ter keuze van A&S Academy. om (indien mogelijk) het desbetreffende Product opnieuw te leveren. A&S Academy. is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.

Voor alle Producten geldt dat A&S Academy, indien ten aanzien van dat Product in rechte is vastgesteld dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, slechts gehouden is, zulks ter keuze van A&S Academy. zich in te spannen om te zorgen, eventueel door levering van een Update van het Product, dat Afnemer daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Product, dan wel de van Afnemer voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan A&S Academy. A&S Academy.. is in dit verband niet tot enige
schadevergoeding verplicht.

Aansprakelijkheid van A&S Academy. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

A&S Academy. is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door A&S Academy. geleverde Producten.

Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op A&S Academy. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.

Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door A&S Academy. in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer A&S Academy. deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en A&S Academy. ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde A&S Academy. in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij A&S Academy. meldt.

Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Afnemer vrijwaart A&S Academy. voor alle aanspraken van derden ter zake van door A&S Academy ter beschikking gestelde Producten.

A&S Academy is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien Afnemer geen of verminderd gebruik kan maken van een Product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van Afnemer en/of enig elektronisch communicatienetwerk, tenzij Afnemer aantoont dat zulks niet wordt veroorzaakt door de gebruikte apparatuur, programmatuur en elektronisch communicatienetwerk.

Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens
Koopverdrag).

Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Privacyverklaring 

A & S Academy 

Maart 2021 

A & S Academy respecteert de privacy van gebruikers. A&S Academy verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommucatiewet. 

A&S Academy 

Gegevensbescherming 

Over mij 

Algemene Verordening 

begrijpt dat je jouw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom 

gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de 

(AVG) 

De website www.aensacademy.nl wordt beheerd door A&S Academy. A&S Academy is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 

Mijn gegevens zijn: A&S Academy. Louis armstronglaan 24, 3543EB Utrecht KVK 

Welke gegevens verzamelt A&S Academy? 

Wanneer je ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 

• Voor- en achternaam; • E-mailadres 

Met welk doel gebruikt A&S Academy de persoonsgegevens? 

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen opleiding.
  • Verzorging van de door jou gekozen cursus
  • Advies geven over een te volgen cursus
  • Je op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
  • Je de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op jouw vragen reageren.
  • Analyses uitvoeren zodat wij de kwaliteit van onze cursussen en onze dienstverlening kunnen
    verbeteren.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp. 

Met wie delen we je persoonsgegevens? 

Wij delen ons abonneebestand niet met andere partijen buiten de A&S Academy. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL- certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Nieuwsbrief 

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegen we alleen toe aan onze nieuwsbrieflijst als je hiervoor toestemming geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Wij delen ons abonneebestand niet met andere partijen buiten de A&S Academy. 

Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. 

Google Analytics 

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. 

Social media 

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. 

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen: 

Facebook, Instagram, Snapchat, Google, Youtube 

Uitschakelen en verwijderen 

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen. 

Links 

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten aensacademy.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Bewaartermijn 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 

Rechten 

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. 

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. 

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. 

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e- mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via aens.academie@gmail.com 

Klacht 

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen 

Wij kunnen deze Privacy- en Cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe we jouw gegevens 

beschermen en gebruiken en welke cookies we gebruiken voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en Cookieverklaring regelmatig te lezen. We hebben deze Privacy- en Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd in 

maart 2021 .